FAQ

Hieronder vind je veelgestelde vragen + antwoorden inzake Broekgraaf Noord. Deze vragen zullen gedurende het traject aangevuld worden.

Proces

Bij het onderzoeken van een ontwikkeling voor woningbouw worden diverse voorwaarden (beleid, eisen en wensen) voor de ontwikkeling in kaart gebracht. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de infrastructuur en wordt er informatie opgehaald uit de omgeving. Het resultaat zal worden vervat in een Nota van Uitgangspunten (ambitiedocument) welke ter besluitvorming wordt voorgelegd aan De Raad.

Integraal betekent dat er samenhang is in de aanpak tussen verschillende elementen. In dit geval wordt er niet alleen gekeken naar de mogelijkheden voor woningbouw, maar speelt mobiliteit en verkeer ook een belangrijke rol.

Het amibitiedocument is reeds vrijgegeven voor het publiek. Vervolgens zullen de ingekomen vragen en opmerkingen behandeld worden en zal het document toegezonden worden naar de Raad.

Bij een positieve besluitvorming kan gestart worden met het ruimtelijk proces. Dit duurt ongeveer anderhalf jaar. Tegelijk met deze procedure worden de plannen, mede middels participatie, uitwerkt. Op zijn vroegst is de verwachting dat er 2025/2026 gestart zal worden met de bouw.

Het participatieproces is opgesplitst in 5 niveaus: Informeren, Inventariseren, Verdiepen, Samen doen en Evaluatie. Het is denkbaar dat we meerdere jaren in één fase blijven, aangezien er pas wordt overgegaan naar een nieuwe fase wanneer er concrete besluitvorming heeft plaatsgevonden. Tijdens het participatietraject zullen er kaders gesteld worden zal er duidelijk gecommuniceerd worden wat verwacht wordt. Alle omwonenden, betrokkenen of geïnteresseerde kunnen bij het participatieproces aansluiten. Informatie zal gedeeld worden via de nieuwsbrief, inschrijven via: www.broekgraaf.nl/noord

Verkeer & Mobiliteit

Mobiliteit en verkeer zijn geïntegreerd. Niet alleen op het gebied van verkeer met de auto, maar vooral ook op fietsverbindingen. Denk aan elektrisch rijden, het plaatsen van laadpalen, maar er wordt ook over alternatieven nagedacht zoals de fiets, fietsroutes, deelmobiliteit, openbaar vervoer e.d. De belastin vanuit het autoverkeer moet minimaal zijn. Er volgt een aparte participatiegroep gericht op verkeer en mobiliteit van Leerdam.

Nieuwe ontwikkelingen kunnen op een bepaald moment niet meer aangesloten worden op bestaande wegen. Hier wordt ook onderzoek naar gedaan, dit is een belangrijk onderdeel. Moet er een aanvullende infrastructuur komen? Dat weten we nog niet, nader onderzoek wordt hier nu naar verricht.

Met betrekking van bebouwing van de woningen, zullen we hier wel in de buurt komen. Het is niet de bedoeling om het autoverkeer hier te laten verbinden. Fietsverkeer uiteraard wel.

In de mobiliteitsvisie is naar voren gekomen dat we meer gaan fietsen (o.a. elektrisch). Het doel is om wat minder mensen met de auto voor te laten bewegen en wat meer in het openbaar vervoer. De nieuwe tijd is meer elektrische auto’s, meer fietsen, meer bewegen en meer openbaar vervoer.

Er wordt ook gesproken met spoorlijnen, busorganisaties e.d. om de infrastructuur te verbeteren. Er liggen grote ambities op dit vlak. De gemeente heeft een rapport opgesteld om te kijken hoe we het verkeer met de auto kunnen laten afnemen en andere opties meer te benutten. In dit proces wordt de gedachtegang omgedraaid, waardoor de thema’s uitgedacht worden alvorens de huisjes ingetekend gaan worden. Op deze manier wordt erop een andere manier naar gebiedsontwikkeling gekeken.

Er ligt een woonopgave voor de gehele gemeente, er wordt dus gekeken naar meerdere plekken om te kijken waar het haalbaar is om een nieuwe woningwijk te realiseren.

Woningen

Hier zal veel diversiteit zijn. Er worden niet alleen maar dure woningen, maar vooral ook woningen in de meer betaalbare categorie gebouwd.

De ruimte is schaars, waardoor er compact gebouwd gaat worden. We zullen slim moeten bouwen en bepaalde functionaliteiten met elkaar moeten combineren. Woningen wellicht in combinatie met winkels of een school.

Dit zullen niet alleen grondgebonden woningen zijn. Een deel zal voorzien zijn van appartementencomplexen. Dit heeft te maken met realisatie van betaalbare woningen, wat ook direct betekent dat er kleinere woningen zullen zijn.

De bovengrens betreft maximaal 800 woningen. Er is geen ondergrens gesteld. Het is een zoektocht naar mogelijkheden. Naar alle waarschijnlijkheid zal niet het gehele WVG-gebied gebouwd gaan worden, maar een klein gedeelte. Betreft het aantal woningen is de inschatting dat er 500 woningen gebouwd zullen gaan worden. Dit zal in de verdere uitwerking moeten blijken.