Collegebesluit bestemmingsplan Broekgraaf

Op 24 augustus jl. hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden besloten om het Chw bestemmingsplan Broekgraaf voor vaststelling door te sturen naar de gemeenteraad. Het bestemmingsplan zal in de raadscommissie Ruimte, Verkeer en Economie van 14 september a.s. behandeld worden en in de raadsvergadering van 30 september a.s. worden vastgesteld.

Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
Het ontwerp bestemmingsplan, dat eind 2018/begin 2019 ter inzage heeft gelegen, is op onderdelen gewijzigd. De gemeente heeft in het vast te stellen bestemmingsplan de laatste inzichten en ontwikkelingen verwerkt en deze allemaal vastgelegd in de zogenaamde ‘nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’.

De belangrijkste wijzigingen zijn een gevolg van een andere verkeersontsluiting voor Broekgraaf. De gelijkvloerse spoorwegovergang in Broekgraaf en de afsluiting van de spoorwegovergang bij de Koenderseweg gaan niet door. In plaats daarvan wordt de bestaande spoorwegovergang bij de Koenderseweg verbeterd en wordt een fietstunnel aangelegd ten oosten van Parallelweg 37. De huidige bouwweg ten zuiden van het dierenasiel zal dan naast Meerblauw de tweede verkeersontsluiting vormen van Broekgraaf op de Koenderseweg. Deze weg zal aansluiten op de Spiegellaan. De fietstunnel vormt een verbinding voor het langzaam verkeer tussen Broekgraaf en de Bruininxdeelsekade en het daar gelegen Glaspark.

Na vaststelling door de raad
Na vaststelling door de gemeenteraad zal het bestemmingsplan eerst naar de provincie Utrecht worden gestuurd, die de gelegenheid krijgt om de wijzigingen in het bestemmingsplan opnieuw te beoordelen. Niet eerder dan zes weken na vaststelling zal het raadsbesluit worden gepubliceerd en het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende die zes weken is het mogelijk om beroep in te stellen tegen het vaststellingsbesluit van de raad. Mensen en instanties, die eerder een zienswijzen tegen het ontwerp hebben ingediend én belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen van het ontwerp kunnen beroep instellen. Hoe dat moet gebeuren zal te zijner tijd in de publicatie worden opgenomen.

Je kunt de nota van zienswijzen en de bijbehorende bijlagen terugvinden via deze link. Je moet dan de datum van de commissievergadering van 14 september aanklikken.