Broekgraaf 

De gemeente Vijfheerenlanden ontwikkelt en realiseert in Leerdam de nieuwbouwwijk Broekgraaf. In Broekgraaf en het aangrenzende Voorzieningencluster zullen ongeveer 1.250 woningen gefaseerd gebouwd worden. Er zijn momenteel ongeveer 700 woningen gerealiseerd en/of in aanbouw. Met de bouw van Broekgraaf en het Voorzieningencluster beoogt de gemeente een gedifferentieerd woonmilieu aan de woningvoorraad van Leerdam toe te voegen. 

 

Verkoopprocedure 

De gemeente Vijfheerenlanden heeft middels een publicatie op overheid.nl kenbaar gemaakt dat zij voornemens is grond te verkopen ten behoeve van de realisatie van 44 woningen. Hiermee heeft de gemeente gegadigden een kans gegeven om mee te doen en zo gelijke kansen te creëren. Geïnteresseerde partijen die zich binnen de gestelde termijn hebben aangemeld bij de gemeente en mee willen doen aan de pré selectieprocedure worden gevraagd om hun visie, plan van aanpak en schetsvoorstel voor de beoogde ontwikkeling te presenteren. 

De gemeente Vijfheerenlanden zal op basis van onderstaande selectiecriteria een keuze maken voor 4 tot 5 partijen die vervolgens uitgenodigd worden deel te nemen aan de verdere selectieprocedure. Selectie vindt plaats op basis beoordeling van uw visie, plan van aanpak en schetsontwerp aan de hand van de volgende criteria: 

  • De mate waarin aan wordt gesloten bij de randvoorwaarden uit het kavelpaspoort. 
  • De mate waarin duurzaamheid, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en het glasthema onderdeel uitmaakt van de visie. 
  • De voorgestelde beeldkwaliteit en algehele planvisie en presentatie. 

 

 

Planning 

Voor het indienen van uw visie, plan van aanpak en schetsontwerp is de onderstaande planning van toepassing. 

Publicatie overheid.nl 24-05-22
Einde termijn publicatie (20 dgn) 13-06-22
Verzoek partijen indienen PvA, visie, schets 13-06-22
Indienen PvA, visie, schetplan (4 wkn) 11-07-22
Beoordeling en uitnodiging partijen (1 wk) 18-07-22
Start uitvraag procedure 18-07-22