Ruimte voor inbreng ambitiedocument

Eind 2021 is het ambitiedocument voor Broekgraaf Noord vrijgegeven. Inmiddels heeft het projectteam meerdere vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze publicatie ontvangen, waarvoor dank.

In aanvulling hierop wordt een bijeenkomst georganiseerd om met belangstellenden verder over de inhoud van het ambitiedocument door te praten. Iedereen die geïnteresseerd is om hierbij aanwezig te zijn is van harte welkom op woensdag 9 maart vanaf 19.00 uur in de kantine van Leerdam Sport. Tijdens deze avond kunnen er aanvullende vragen en opmerkingen ingebracht worden bij diverse informatiestands.

De opmerkingen worden afgewogen en eventueel toegepast in het boekwerk. De nota wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan college en de Raad. Na instemming van de Raad kunnen de volgende stappen gezet worden en start de fase van planvorming.

Iedereen die wenst mee te denken aan de verdere uitwerking is van harte welkom op woensdag 9 maart. Aanmelden kan via www.broekgraaf.nl/noord/bijeenkomst. Het boekwerk is nog steeds te downloaden via www.broekgraaf.nl/noord.

Broekgraaf Noord betreft het gebied ten noorden van Broekgraaf in Leerdam. Begin 2021 heeft de gemeenteraad Vijfheerenlanden het besluit genomen om de mogelijkheden voor woningbouw nader te onderzoeken en een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.