Update van de ecoloog: Natuurzone aan Koendersweg

Voordat de wijk Broekgraaf werd gebouwd, bestond de wijk uit natte weidegebieden in een polder. Tussen de weides waren smallere en bredere sloten aanwezig met een gevarieerde oeverbegroeiing. In dit gebied leefden tal van diersoorten waaronder watervogels, weidevogels en zeldzame amfibieën als de heikikker en de rugstreeppad.

Toen de toenmalige gemeente Leerdam besloot de wijk Broekgraaf te gaan bouwen, is er ook rekening gehouden met de beschermde diersoorten; dat moet zelfs verplicht vanuit Europese regelgeving. Daarom is als uitwijkplek voor de dieren een natuurzone aangelegd langs de Koenderseweg. Dit gebied is bedoeld als voortplantingsplaats voor amfibieën met natte greppels en poelen, en als leef- en broedgebied voor vogels. Dat is ook de reden dat honden er aangelijnd moeten blijven en wandelen alleen op de paden is toegestaan. In dit gebied is de mens bezoeker in een extensief wandelgebied, en de natuur de bewoner. Het gebied is aangelegd als natuurcompensatie voor de dieren die hier al aanwezig waren voor er een woongebied werd gerealiseerd.

We hebben het gebied de laatste jaren gemonitord op aanwezigheid van amfibieën. Uit dat onderzoek blijkt dat er nog wat verbeteringen nodig zijn om het gebied geschikter te maken als leefgebied. Daarom zullen we waarschijnlijk deze nazomer grotere waterelementen aanleggen en grotere drassige delen aanleggen om aan de vereisten uit de Wet natuurbescherming voor deze zeldzame soorten en hun compensatiegebied te voldoen. Het wandelpad blijft daarbij gehandhaafd, evenals de aanlijnplicht.